kr211

Наукова діяльність

Наукова діяльність Станіслава Ігоровича Кіркілевського почалася в 1984 році, коли він отримав посаду молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу пухлин органів грудної порожнини в Київському науково-дослідному рентген-радіологічному та онкологічному інституті (з 2008 року - Національний інститут раку).

Першим і головним учителем вченого став старший науковий співробітник Леонід Васильович Окулов, ерудована інтелігентна людина, поборник хірургії та онкології.

У науково-дослідному інституті (Національний інститут раку) Станіслав Ігорович пройшов всі щаблі наукової кар'єри: молодший науковий, старший науковий, провідний науковий, головний науковий співробітник, завідувач наукового-дослідного відділу

t-icons-white
1990 рік

Захист кандидатської дисертації

«Лікування рецидивів і метастазів раку стравоходу і кардії»

t-icons-white
2000 рік

Захист докторської
дисертації

«Комбіноване і комплексне лікування раку стравоходу»

t-icons-white
2005 рік

Станіславу Ігоровичу було присвоєно вчене звання професора

Професор Кіркілевський є автором і співавтором

0

НАУКОВИХ РОБІТ

0

МОНОГРАФІЇ

0

НАУКОВИХ СТАТЕЙ

0

ПАТЕНТІВ

Станіслав Ігорович був науковим керівником і консультантом 7 кандидатських і 3 докторських дисертацій

Коло наукових досліджень професора Кіркілевского досить широке

Основна увага в дослідницькій діяльності була приділена вдосконаленню хірургічного лікування раку стравоходу і шлунка. Професор Кіркілевський вперше в СНД розробив і виконав комбінування операції Льюїса з крайовою резекцією аорти

Були й інші розробки: білатеральний трансторакальний доступ, шунтуюча операція при непрохідності стравоходу, методики зупинки кровотеч, профілактики післяопераційних ускладнень, лікування неспроможності анастомозів і багато інших. Унікальний хірургічний досвід був узагальнений в монографії «Рак стравоходу: посібник для онкологів і хірургів», 2003 р, яка особливого значення набула завдяки великій кількості власноруч виконаних ілюстрацій, в тому числі, топографоанатомічних схем.

Розробляючи питання передопераційної підготовки хворих на рак стравоходу, Станіслав Ігорович захопився вивченням питань інфузійної терапії. Результатом став науковий посібник-монографія

«Інфузійна терапія: теорія і практика», 2004 р.

на яку й досі посилаються багато дослідників

 

На нашому сайті ви можете завантажити книгу безкоштовно.

Крім цього, багато зусиль було направлено на розробки різних методів комбінованого і комплексного лікування раку стравоходу і шлунка. Станіслав Ігорович створював і випробував протоколи, при яких, крім хірургічних операцій, застосовувалася променева терапія (дистанційна і внутрішньопорожнинна), імунотерапія (гормони тимуса, аутовакцина), НВЧ-гіпертермія, радіосенсібілізація, хіміотерапія, фітотерапія та ін.

Багато часу Станіслав Ігорович приділяв національній медичній асоціації - Українському Науково-Медичному Товариству Онкологів (УНМТО).

У 1994 році він був обраний скарбником товариства, а з 2001 і до його закриття в 2015 році, був генеральним секретарем товариства.

У 2001 році, на десятому з'їзді УНМТО, спільно з член-кореспондентом В.Л.Ганулом і академіком В.Ф.Чехуном, представив доповідь, присвячену 100-річчю товариства.

Професор Кіркілевський був добровільним дослідником історії головної онкологічної установи країни - Національного інституту раку. У 2010 році, коли наукова онкологічна громадськість України і країн СНД відзначала 90-річчя інституту, Станіслав Ігорович створив стендовий музей інституту, де наочно були представлені етапи його становлення та розвитку.

Багато років професор очолював проблемну комісію Національного інституту раку, був членом вченої ради НІР і спеціалізованих рад із захисту дисертацій.

Станіслав Ігорович - член редакційних рад журналів «Клінічна онкологія», «Онкологія» та українського відділення журналу "Lancet".

kr225

В останні роки в сучасній онкології сформувалися нові тенденції, які докорінно змінюють погляди на лікування онкологічних пацієнтів. У зв'язку з винаходом і розвитком таргетної та імунотерапії, клінічна онкологія стала все більше набувати рис персоналізованої медицини (прецизійна медицина, індивідуалізована медицина). Результати лікування з використанням таргетних препаратів та препаратів імунотерапії можна охарактеризувати як дійсно революційні.

Ця модернізована онкологія все ширше і ширше привертає увагу вчених всіх країн. Не бажаючи залишатися осторонь від прогресу, Станіслав Ігорович поставив перед собою мету - створення клініки нового типу, основним принципом якої мала стати допомога пацієнтові на принципах персоніфікації.

Ця мета втілилася у Клініці TARGET, засновником і керівником якої і став професор Кіркілевський.

Виступ професора Кіркілевского

"50-річний досвід лікування хворих на рак стравоходу"

Публикации:

Ефективний спосіб усунення дисфагії у хворих з нерезектабельним раком дистальних відділів стравоходу і шлунка з переходом на стравохід

Стентування стравоходу

Хірургічне лікування хворих на злоякісні новоутворення стравоходу

Феномен Конрада Уоддінгтона в розробці клінічно значущої молекулярної класифікації раку шлунка

Підписуйтесь на соціальні мережі і отримуйте найпрофесійнішу інформацію на тему раку

Основные публикации:

Лечение рецидивов и метастазов рака пищевода и кардии с применением локальной СВЧ-гипертермии и искусственной гипергликемии Автореф. Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. - Киев,1990.- 12 с.
Применение комбинированных операций при хирургическом лечении рака пищевода и кардии Статья Журн. АМН України. - 1996.-Т.2,N1.-С.141-145
Лечение рецидивов и метастазов рака пищевода и кардии с применением локальной СВЧ-гипертермии и искусственной гипергликемии Статья Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. - Киев,1990.- 12 с.
Билатеральный трансторакальный доступ при операциях по поводу опухолей внутригрудного отдела пищевода. Статья Клиническая хирургия. - 1999.- №7 - С. 7-8.
Методика индивидуального прогнозирования исхода заболевания при раке пищевода и раке желудка с переходом на пищевод Статья Онкология. - №4. -С.266-269
Заболеваемость опухолями органов грудной полости и современное состояние онкоторакальной помощи в Украине. Тезисы 10 З’їзд онкологів України: Матеріали з’їзду /Крим, 10-12 жовтня 2001 р./. – К., 2001. - С.153.
Використання дротового стенту, що розширюється для лікування стравохідно-трахеального свища, який був викликаний розпадом рецидиву раку стравоходу. Статья Клінічна хірургія. - 2002. - № 10.- С. 59-61.
Оперативные доступы при хирургическом лечении рака пищевода Статья Журнал АМН України. - 2002.- Т. 8, № 2. – С. 309-321.
Сучасні способи формування стравохідних анастомозів при операціях з приводу раку стравоходу та кардіального відділу шлунка Статья Онкологія. – Т. 5, № 1. – С. 10-13.
Рак пищевода: руководство для онкологов и хирургов Монография Книга плюс, 2003
Инфузионная терапия: теория и практика Монография Книга плюс, 2004
Стентирование пищевода. Статья Журн. АМН Украины. – 2007. – Т. 13, № 4. – С. 700-716
Химиотерапия при распространенном раке желудка и гастроэзофагеальном раке Статья Онкология. – 2008. – Т. 10, № 1. – С. 12-20
Фторпиримидины в химиотерапии опухолей желудочно-кишечного тракта Монография Х.: ФОП Мартиняк, 2009. – 271 с.
Шунтирующая пластика пищевода – эффективный способ устранения дисфагии у больных с нерезектабельным раком дистальных отделов пищевода и желудка с переходом на пищевод Статья Онкология. – 2009. – Т. 11, № 2. – С. 120-124
Паранеопластичні синдроми при ракові легень: сучасні аспекти клінічного перебігу, діагностики та лікування Статья Вісник морфології. – 2010. – Т. 16, № 4. – С. 969-974.
Устранение дисфагии у больных нерезектабельным раком желудка с переходом на пищевод Статья Журн. НАМНУ. – 2011. – Т. 17, № 3. – С. 245-253.
Імуногістохімічне визначення експресії онкопротеїну HER2/neu в пухлинних клітинах хворих на рак легені з проявами паранеопластичного ревматологічного синдрому Статья Вісник Ужгородського університету, серія «Медицина». - № 2. - 2012
Восстановление пассажа пищи у больных с распространенным кардиоэзофагеальным раком Статья Клин. онкология. – 2012. – Т. 3, №7. – С.1-3.
Some novel ways of gastric cancer patients treatment personification. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):516-538.
Факторы персонификации программ хирургического лечения больных раком желудка Статья ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА. 2017. No 4 (77). - С. 89-102
Феномен Конрада Уоддінгтона в розробці клінічно значущої молекулярної класифікації раку шлунка Статья Клінічна Онкологія 2021-07-09
Histological differentiation impacts the tumor immune microenvironment in gastric carcinoma: Relation to the immune cycle World Journal of W J G Gastroenterology. August 21, 2021. Volume 27. Issue 31. P. 3-12/